1 corinthians 9:22

IT TAKES SACRIFICES

IT TAKES SACRIFICES

It takes sacrifices to have the lost come to faith. What are you sacrificing for the kingdom?